W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK

MŁODZIK / U16 – 2019 / 2020

 

 

 

 

 

 

1). Dla rozgrywek w kategorii MŁODZIK, obowiązuje Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Polskiego Związku Hokeja naLodzie.

2). Okręgowe rozgrywki przeprowadza Śląski Związek Hokeja na Lodzie (SZHL).

3). Za prawidłowy przebieg rozgrywek odpowiada Wydział Gier i DyscyplinySZHL.

4). W sezonie 2019 / 2020, w rozgrywkach uczestniczy 5 drużyn:

 

1). MUKS NAPRZÓD JANÓW

2). KH POLONIA BYTOM

3). MOSM TYCHY

4). UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

5). JKH GKS JASTRZĘBIE

 

5). Rozgrywki w sezonie 2019 / 2020, rozgrywane są w systemie 5 rund (każdy z każdym – 20 spotkań dla każdej drużyny), według terminarzaspotkań.

 

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 1.

Organizatorem poszczególnych spotkań są Kluby, które pełnią funkcję gospodarza zawodów. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić dyplomowaną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów, opatrując swój podpis pieczątką imienną. W przypadku braku zabezpieczenia medycznego sędziowie odczekują 15 minut, po tym czasie kończą zawody. Czas  oczekiwania  może być  dłuższy  niż 15 minut, jeżeli drużyna przyjezdna wyrazi na tozgodę.

 

§ 2.

W  rozgrywkach  obowiązują  przepisy  gry  w  hokeja  na  lodzie  PZHL  oraz  regulaminy i postanowienia wydane przez PZHL iSZHL.

 

§3.

W kategorii MŁODZIK spotkania prowadzi trzech sędziów lodowych i trzech sędziów funkcyjnych: sekretarz, sędzia czasu, sędziakar.

 

§ 4.

Obsadę sędziowską na mecze wykonują Referaty Obsad Kolegium Sędziowskiego Okręgów na terenie, których rozgrywane są zawody.

 

§ 5.

Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości koloru ciemnego (koszulka minimum 80% koloru ciemnego).

 

§ 6.

Klub, który wycofa drużynę po ogłoszeniu terminarza rozgrywek, jest zobowiązany zapłacić karę pieniężną zgodnie z taryfikatorem PZHL.

 

§ 7.

1). W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy potwierdzeni, przez WGiDSZHL.

2). Każdy klub jest odpowiedzialny za potwierdzenie do gry swoichzawodników.

3). Imienne   listy   zawodników    będą    weryfikowane    przez    WGiD    SZHL    zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany do klubów po zatwierdzeniu regulaminu rozgrywek przez Zarząd SZHL i wniesieniu opłat zgodnie z taryfikatoremPZHL.

4). Do zatwierdzenia listy zawodniczej przez WGiD SZHL, należy dołączyć dla każdego zgłoszonego zawodnika, zobowiązanie do reprezentowania barwklubowych.

 

§ 8.

1). Zawodnik, który bierze udział w spotkaniu, musi posiadać aktualne badania wpisane przez lekarza do książeczki zdrowia zawodnika oraz ważną licencję. Wpis musi być czytelny. Książeczka zdrowia musi mieć wklejone aktualne zdjęcie zawodnika. Okres ważności badania lekarskiego wynosi 12 miesięcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. Dz. U. Poz.395.

2). Przed każdym spotkaniem sędzia główny zawodów ma obowiązek sprawdzić książeczki zdrowia sportowca oraz licencje zawodnicze itrenerskie.

 

§ 9.

Zawodnik niewpisany do zestawienia drużyny nie może brać udziału w grze.

 

§ 10.

Gospodarz zawodów powiadamia mailem drużynę gości, obsadowych komisji sędziowskiej oraz WGiD SZHL, o miejscu i godzinie spotkania najpóźniej 7 dni przed terminem meczu.    W przypadku niedotrzymania tego obowiązku na klub nakłada się karę regulaminową zgodnie z taryfikatorem opłat SZHL, a referat obsady nie wyznaczasędziów.

 

§ 11.

1). Spotkanie  nie  może  rozpocząć  się  wcześniej  niż  o  godzinie  15:00  i  nie  później  niż  o  godzinie  18:00  –  w  dni  powszednie.  W  soboty  oraz  dni  wolne  nie  wcześniej   niż o godzinie 08:00 i nie później niż o godzinie18:00.

2). Za zgodą drużyny przeciwnej, godzina rozpoczęcia spotkania może zostać zmieniona (należy powiadomić WGiDSZHL).

 

§ 12.

1). Gospodarz zawodów powinien udostępnić gościom płytę lodowiska celem przeprowadzenia rozgrzewki minimum 10 minut przed rozpoczęciemzawodów.

2). Gospodarz jest zobowiązany do udostępnienia szatni, które spełniają wymogi przepisów gry hokeja na lodzie – gościom oraz sędziomzawodów.

 

§ 13.

1). SZHL dopuszcza możliwość zmiany gospodarza meczu, zachowując przepisyRegulaminu PZHL.

2). Spotkanie może być rozegrane przed terminem po uzgodnieniu przez zainteresowane kluby i uzyskaniu zgody od WGiD SZHL i spełnieniu wymogów §10.

3). Przesunięcie spotkania po terminie wyznaczonym przez WGiD SZHL jest niedozwolone. 4). Zgodnie z uchwałą Zarządu SZHL za przełożenie meczu po wyznaczonym terminie należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł (słownie: stozłotych).

 

§ 14.

1). Każdy nierozegrany mecz będzie przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez WGiD SZHL. W przypadku ustalenia winnych mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść drużyny, która spowodowała niedotrzymanie terminu.

2). Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn mecz nie dojdzie do skutku lub zostanie przerwane i niedokończone wówczas stosowną decyzję podejmie WGiDSZHL.

3). W przypadku odwołania meczu gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich sędziów wyznaczonych na obsadzie na ten mecz. W przypadkuniepowiadomienia gospodarz zawodów ponosi koszty poniesione przez sędziego, który stawił się na obiekcie sportowym do wykonania swoich obowiązków.

 

§ 15.

1). Na żądanie kierownika drużyny sędzia główny zobowiązany jest skontrolować tożsamość zawodników każdej drużyny na podstawie licencji zawodniczej i książeczki zdrowia sportowca zezdjęciem.

2). Żądanie sprawdzenia  tożsamości  zawodników  można  zgłaszać  tylko  bezpośrednio  po zakończonejtercji.

3). Żądanie nieuzasadnione skutkować będzie karą wynikającą z przepisówgry.

 

§ 16.

1). Wszystkie kary pieniężne nałożone przez WGiD SZHL należy wpłacić w terminie 7 dni   od daty wydania decyzji na kontoSZHL.

2). Kluby odpowiedzialne są za terminowe uiszczenie wpłaty kary za swoich zawodników, działaczy itrenerów.

3). Brak potwierdzenia wpłaty powoduje automatyczne zawieszenie uprawnień do gry ukaranego zawodnika lub zakaz wykonywania czynności dla osóbfunkcyjnych.

 

§ 17.

1). Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest WGiDPZHL.

2). Odwołanie należy złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu orzeczenia przez WGiD SZHL.

3). Klub wnoszący protest zobowiązany jest wpłacić kaucje w  wysokości  200,00  zł  (słownie: dwieściezłotych).

4). Brak wpłaty kaucji protest nie będzierozpatrywany.

5). Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu protestu.

 

§ 18.

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd SZHL.