W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

 

 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK

ŻAK STARSZY / U14 – 2019 / 2020 

 

 

 

 

 

 

1). Dla rozgrywek w kategorii ŻAK STARSZY, obowiązuje Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

2). Okręgowe rozgrywki przeprowadza Śląski Związek Hokeja na Lodzie (SZHL).

3). Za prawidłowy przebieg rozgrywek odpowiada Wydział Gier i Dyscypliny SZHL.

4). W sezonie 2019 / 2020, w rozgrywkach uczestniczy 5 drużyn:

 

1. MUKS NAPRZÓD JANÓW

2. MOSM TYCHY

3. JKH GKS JASTRZĘBIE

4. KH POLONIA BYTOM

5. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

 

 

 

5). Rozgrywki w sezonie 2019 / 2020, rozgrywane są w systemie 5 rund (każdy z każdym – 20 spotkań dla każdej drużyny), według terminarza spotkań.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 1.

Organizatorem poszczególnych spotkań są Kluby, które pełnią funkcję gospodarza zawodów. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić dyplomowaną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów, opatrując swój podpis pieczątką imienną. W przypadku braku zabezpieczenia medycznego sędziowie odczekują 15 minut, po tym czasie kończą zawody. Czas oczekiwania może być dłuższy niż 15 minut, jeżeli drużyna przyjezdna wyrazi na to zgodę.

 

 

§ 2.

W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie PZHL oraz regulaminy i postanowienia wydane przez PZHL i SZHL.

 

§ 3.

W kategorii ŻAK STARSZY spotkania prowadzi dwóch sędziów lodowych i trzech sędziów funkcyjnych: sekretarz, sędzia czasu, sędzia kar. 

 

§ 4.

Obsadę sędziowską na mecze wykonują Referaty Obsad Kolegium Sędziowskiego Okręgów na terenie, których rozgrywane są zawody.

 

§ 5.

Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości koloru ciemnego (koszulka minimum 80% koloru ciemnego).

 

§ 6.

Klub, który wycofa drużynę po ogłoszeniu terminarza rozgrywek, jest zobowiązany zapłacić karę pieniężną zgodnie z taryfikatorem PZHL.

 

§ 7.

1). W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy potwierdzeni, przez WGiD SZHL.

2). Każdy klub jest odpowiedzialny za potwierdzenie do gry swoich zawodników.

3). Imienne listy zawodników będą weryfikowane przez WGiD SZHL zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany do klubów po zatwierdzeniu regulaminu rozgrywek przez Zarząd SZHL i wniesieniu opłat zgodnie z taryfikatorem PZHL.

4). Do zatwierdzenia listy zawodniczej przez WGiD SZHL, należy dołączyć dla każdego zgłoszonego zawodnika, zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych.

 

§ 8.

1). Zawodnik, który bierze udział w spotkaniu, musi posiadać aktualne badania wpisane przez lekarza do książeczki zdrowia zawodnika oraz ważną licencję. Wpis musi być czytelny. Książeczka zdrowia musi mieć wklejone aktualne zdjęcie zawodnika. Okres ważności badania lekarskiego wynosi 12 miesięcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. Dz. U. Poz. 395.

2). Przed każdym spotkaniem sędzia główny zawodów ma obowiązek sprawdzić książeczki zdrowia sportowca oraz licencje zawodnicze i trenerskie.

 

§ 9.

Zawodnik niewpisany do zestawienia drużyny nie może brać udziału w grze.

 

§ 10.

Gospodarz zawodów powiadamia mailem drużynę gości, obsadowych komisji sędziowskiej oraz WGiD SZHL, o miejscu i godzinie spotkania najpóźniej 7 dni przed terminem meczu. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku na klub nakłada się karę regulaminową zgodnie z taryfikatorem opłat SZHL, a referat obsady nie wyznacza sędziów. 

 

§ 11.

1). Spotkanie nie może rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15:00 i nie później niż o godzinie 18:00 – w dni powszednie. W soboty oraz dni wolne nie wcześniej niż o godzinie 08:00 i nie później niż o godzinie 18:00.

2). Za zgodą drużyny przeciwnej, godzina rozpoczęcia spotkania może zostać zmieniona (należy powiadomić WGiD SZHL).

 

§ 12.

1). Gospodarz zawodów powinien udostępnić gościom płytę lodowiska celem przeprowadzenia rozgrzewki minimum 10 minut przed rozpoczęciem zawodów.

2). Gospodarz jest zobowiązany do udostępnienia szatni, które spełniają wymogi przepisów gry hokeja na lodzie – gościom oraz sędziom zawodów.

 

§ 13.

1). SZHL dopuszcza możliwość zmiany gospodarza meczu, zachowując przepisy Regulaminu PZHL.

2). Spotkanie może być rozegrane przed terminem po uzgodnieniu przez zainteresowane kluby i uzyskaniu zgody od WGiD SZHL i spełnieniu wymogów § 10. 

3). Przesunięcie spotkania po terminie wyznaczonym przez WGiD SZHL jest niedozwolone.

4). Zgodnie z uchwałą Zarządu SZHL za przełożenie meczu po wyznaczonym terminie należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

§ 14.

1). Każdy nierozegrany mecz będzie przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez WGiD SZHL. W przypadku ustalenia winnych mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść drużyny, która spowodowała niedotrzymanie terminu.

2). Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn mecz nie dojdzie do skutku lub zostanie przerwane i niedokończone wówczas stosowną decyzję podejmie WGiD SZHL. 3). W przypadku odwołania meczu gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich sędziów wyznaczonych na obsadzie na ten mecz. W przypadku niepowiadomienia gospodarz zawodów ponosi koszty poniesione przez sędziego, który stawił się na obiekcie sportowym do wykonania swoich obowiązków.

 

§ 15.

1). Na żądanie kierownika drużyny sędzia główny zobowiązany jest skontrolować tożsamość zawodników każdej drużyny na podstawie licencji zawodniczej i książeczki zdrowia sportowca ze zdjęciem. 

2). Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników można zgłaszać tylko bezpośrednio po zakończonej tercji.

3). Żądanie nieuzasadnione skutkować będzie karą wynikającą z przepisów gry.

 

§ 16.

1). Wszystkie kary pieniężne nałożone przez WGiD SZHL należy wpłacić w terminie 7 dni od daty wydania decyzji na konto SZHL.

2). Kluby odpowiedzialne są za terminowe uiszczenie wpłaty kary za swoich zawodników, działaczy i trenerów.

3). Brak potwierdzenia wpłaty powoduje automatyczne zawieszenie uprawnień do gry ukaranego zawodnika lub zakaz wykonywania czynności dla osób funkcyjnych.

 

§ 17.

1). Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest WGiD PZHL.

2). Odwołanie należy złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu orzeczenia przez WGiD SZHL.

3). Klub wnoszący protest zobowiązany jest wpłacić kaucje w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

4). Brak wpłaty kaucji protest nie będzie rozpatrywany.

5). Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu protestu.

 

§ 18.

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd SZHL.