W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

 
 
 
 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK

MIKRUS / U10 – 2019 / 2020

 
 
 
 

 

 

1). W sezonie 2019 / 2020, do udziału w sprawdzianach w kategorii MIKRUS, uprawnieni są zawodnicy i zawodniczki z rocznika 2009 i 2010 oraz pięciu zawodników z rocznika 2011 po udokumentowaniu uczestnictwa w lidze minihokeja przez co najmniej dwa sezony (roczniki obowiązują chłopców i dziewczynki). Dopuszcza się 4 zawodników (chłopców) z rocznika 2008, do drużyn MUKS NAPRZÓD JANÓW I, II oraz wszystkie zawodniczki klubu KHNLK KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW z rocznika 2008. Nie obowiązuje limit dla zawodników zagranicznych.

2). W sezonie 2019 / 2020, w sprawdzianach uczestniczy 11 drużyn:

 

1. MOSM TYCHY

2. UKH UNIA OŚWIĘCIM

3. MUKS NAPRZÓD JANÓW I

4. JKH GKS JASTRZĘBIE

5. MUKS NAPRZÓD JANÓW II

6. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC I

7. KH POLONIA BYTOM

8. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II

9. FS GKS KATOWICE

10. KS LUCE CIESZYN

11. KHNLH KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW

 

3). Sprawdziany w sezonie 2019 / 2020, podzielone są na dwa etapy: Faza zasadnicza rozgrywana w systemie 1 rundy (każdy z każdym, bez rewanżu – 10 sprawdzianów dla każdej drużyny) oraz faza finałowa z podziałem na dwie grupy A i B według klasyfikacji końcowej po fazie zasadniczej.

Grupa A: (5–zespołowa) dla drużyn sklasyfikowanych na miejscach / 1-5 /, rozgrywana w systemie 3 rund (każdy z każdym – 12 sprawdzianów dla każdej drużyny).

Grupa B: (6–zespołowa) dla drużyn sklasyfikowanych na miejscach / 6-11 /, rozgrywana w systemie 2 rund (każdy z każdym – 10 sprawdzianów dla każdej drużyny). W fazie finałowej, do tabeli grupy A i B, nie zalicza się punktów i bramek uzyskanych po fazie zasadniczej.

4). Drużyna KHNLK KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW uczestniczy w rozgrywkach fazy zasadniczej, bez prawa awansu do Gr. A (fazy finałowej). W przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem do Gr. A nastąpi automatyczne przesunięcie ww. zespołu do Gr. B.

5). Zespoły muszą występować w składzie minimum 15 zawodników z pola + 2 bramkarzy. Formacje muszą być oznaczone kolorami, oznaczenia formacji we własnym zakresie. (I FORMACJA – kolor czerwony; II FORMACJA – kolor niebieski; III FORMACJA – kolor zielony; IV FORMACJA – kolor żółty. Oznakowanie musi być widoczne dla sędziego. Drugi bramkarz musi uczestniczyć w sprawdzianie minimum 18 minut czasu ciągłego. W przypadku jego kontuzji zawodnik z pola przebiera się w strój bramkarza (wg przepisów) celem kontynuowania gry. Czas gry formacji – 60 sekund.

6). Dla zespołów MUKS NAPRZÓD JANÓW II i UKS ZAGŁĘBIE3) SOSNOWIEC II, nie obowiązuje przepis posiadania trzech pełnych formacji – dopuszcza się grę ww. drużyn w zestawieniu 10 + 2.

7). Za udział drużyny w sprawdzianie bez drugiego bramkarza w składzie zespołu, nakłada się walkower 5:0, za rozegraną 1 tercję (kolejne tercje zgodnie z regulaminem). Po zakończeniu spotkania sędzia główny ma obowiązek opisać zaistniały fakt w protokole meczowym, a decyzję o nałożeniu kary walkowera podejmie WGiD.

8). Dopuszcza się w trakcie sezonu, dwukrotnie uczestnictwo drużyny w sprawdzianie w niepełnym zestawieniu formacji. Trzecie i kolejne tego typu wykroczenie, będzie karane walkowerem 5:0, odpowiednio dla każdej punktowanej tercji, a decyzję o nałożeniu kary walkowera podejmie WGiD.

9). Sprawdzian odbywa się 3 tercje x 18 minut (czystej gry), bez rozgrywania ewentualnej dogrywki. Zmiany lotne należy wykonywać co 60 sekund, na sygnał sędziego czasu.

10). W sprawdzianach obowiązuje krążek normalny.

11). Za nałożoną karę 2 minut, wykonuje się rzut karny (przeciwko drużynie ukaranej karą mniejszą), zgodnie z przepisami gry. Pozostałe kary egzekwowane będą według aktualnych przepisów i regulaminu dyscyplinarnego PZHL.

12). Po zakończeniu sprawdzianu zespoły wykonują rzuty karne (na przemian) – punktuje 15 zawodników.

13). W sezonie 2019 / 2020 obowiązuje punktacja dla sprawdzianów:

      • 2 punkty – za zwycięstwo w każdej tercji,

      • 1 punkt – za remis w każdej tercji,

      • 0 punktów – za przegraną w każdej tercji.

Obowiązuje punktacja tylko za poszczególne tercje.

Przykłady: (3:0, 2:1, 4:2 = 6 pkt / 0 pkt), (1:1, 2:1, 3:2 = 5 pkt / 1 pkt),

(3:2, 2:1, 2:4 = 4 pkt / 2 pkt), (0:2, 0:0, 3:1 = 3 pkt / 3 pkt).

      • 2 punkty – za zwycięstwo w rzutach karnych (jak w punkcie 13),

      • 1 punkt – za remis w rzutach karnych (jak w punkcie 13),

      • 0 punktów – za przegraną w rzutach karnych (jak w punkcie 13).

Punkty (bramki) zdobyte w rzutach karnych nie są zaliczane do tabeli sprawdzianów – prowadzona jest osobna klasyfikacja dla rzutów karnych. 

14). Zawodnicy uczestniczący w sprawdzianach muszą posiadać książeczki zdrowia sportowca ze zdjęciem ze wpisanymi aktualnymi badaniami lekarskimi, licencje zawodnicze. 

15). Kierownik drużyny lub trener ma obowiązek na 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu dostarczyć sędziom książeczki zdrowia sportowca ze zdjęciem, licencje zawodnicze oraz zestawienie zawodników do sprawdzianu.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 1.

Organizatorem poszczególnych sprawdzianów są Kluby, które pełnią funkcję gospodarza zawodów. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić dyplomowaną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów, opatrując swój podpis pieczątką imienną. W przypadku braku zabezpieczenia medycznego sędziowie odczekują 15 minut, po tym czasie kończą zawody. Czas oczekiwania może być dłuższy niż 15 minut, jeżeli drużyna przyjezdna wyrazi na to zgodę.

 

§ 2.

W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie PZHL oraz regulaminy i postanowienia wydane przez PZHL i SZHL.

 

§ 3.

W kategorii MIKRUS sprawdzian prowadzi dwóch sędziów lodowych i dwóch sędziów funkcyjnych: sekretarz i sędzia czasu.

 

§ 4.

Obsadę sędziowską na mecze wykonują Referaty Obsad Kolegium Sędziowskiego Okręgów na terenie, których rozgrywane są zawody.

 

§ 5.

Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości koloru ciemnego (koszulka minimum 80% koloru ciemnego).

 

§ 6.

Klub, który wycofa drużynę po ogłoszeniu terminarza sprawdzianów, jest zobowiązany zapłacić karę pieniężną zgodnie z taryfikatorem SZHL.

 

§ 7.

1). W sprawdzianach uczestniczą zawodnicy potwierdzeni, przez Wydział Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie.

2). Każdy klub jest odpowiedzialny za potwierdzenie do gry swoich zawodników. 

3). Imienne listy zawodników będą weryfikowane przez WGiD SZHL zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany do klubów po zatwierdzeniu regulaminu rozgrywek przez Zarząd SZHL i wniesieniu opłat zgodnie z taryfikatorem PZHL.

4). Do zatwierdzenia listy zawodniczej przez WGiD SZHL, należy dołączyć dla każdego zgłoszonego zawodnika, zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych. 5). Klub zgłaszający do rozgrywek dwie drużyny (I, II), zatwierdza odrębne listy dla każdej drużyny. Zawodnicy rocznika wiodącego, zatwierdzeni na liście jednej drużyny, nie mogą brać udziału w sprawdzianach drugiej drużyny – przepis ten nie dotyczy zawodników młodszych roczników.

 

§ 8.

1). Zawodnik, który bierze udział w sprawdzianie, musi posiadać aktualne badania wpisane przez lekarza do książeczki zdrowia zawodnika oraz ważną licencję. Wpis musi być czytelny. Książeczka zdrowia musi mieć wklejone aktualne zdjęcie zawodnika. Okres ważności badania lekarskiego wynosi 12 miesięcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. Dz. U. Poz. 395.

2). Przed każdym sprawdzianem sędzia główny zawodów ma obowiązek sprawdzić książeczki zdrowia sportowca oraz licencje zawodnicze i trenerskie.

 

§ 9.

Zawodnik niewpisany do zestawienia drużyny nie może brać udziału w sprawdzianie.

 

§ 10.

Gospodarz zawodów powiadamia mailem drużynę gości, obsadowych komisji sędziowskiej oraz WGiD SZHL, o miejscu i godzinie spotkania najpóźniej 7 dni przed terminem sprawdzianu. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku na klub nakłada się karę regulaminową zgodnie z taryfikatorem opłat PZHL, a referat obsady nie wyznacza sędziów.

 

§ 11.

1). Sprawdzian nie może rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15:00 i nie później niż o godzinie 18:00 – w dni powszednie. W soboty oraz dni wolne nie wcześniej niż o godzinie 08:00 i nie później niż o godzinie 18:00. 2). Za zgodą drużyny przeciwnej, godzina rozpoczęcia sprawdzianu może zostać zmieniona (należy powiadomić WGiD SZHL).

 

§ 12.

1). Gospodarz zawodów powinien udostępnić gościom płytę lodowiska celem przeprowadzenia rozgrzewki minimum 10 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

2). Gospodarz jest zobowiązany do udostępnienia szatni, które spełniają wymogi przepisów gry hokeja na lodzie – gościom oraz sędziom zawodów.

 

§ 13.

1). SZHL dopuszcza możliwość zmiany gospodarza sprawdzianu, zachowując przepisy Regulaminu PZHL.

2). Sprawdzian może być rozegrany przed terminem po uzgodnieniu przez zainteresowane kluby i uzyskaniu zgody od WGiD SZHL i spełnieniu wymogów § 10.

3). Przesunięcie sprawdzianu po terminie wyznaczonym przez WGiD SZHL jest zabronione.

4). Zgodnie z uchwałą Zarządu SZHL, za przełożenie sprawdzianu po wyznaczonym terminie należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

§ 14.

1). Każdy nierozegrany sprawdzian będzie przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez WGiD SZHL. W przypadku ustalenia winnych sprawdzian zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść drużyny, która spowodowała niedotrzymanie terminu.

2). Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn sprawdzian nie dojdzie do skutku lub zostanie przerwany i niedokończony wówczas stosowną decyzję podejmie WGiD SZHL.

3). W przypadku odwołania sprawdzianu gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich sędziów wyznaczonych na obsadzie na ten mecz. W przypadku niepowiadomienia gospodarz zawodów ponosi koszty poniesione przez sędziego, który stawił się na obiekcie sportowym do wykonania swoich obowiązków.

 

§ 15.

1). Na żądanie kierownika drużyny sędzia główny zobowiązany jest skontrolować tożsamość zawodników każdej drużyny na podstawie licencji zawodniczej i książeczki zdrowia sportowca ze zdjęciem.

2). Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników można zgłaszać tylko bezpośrednio po zakończonej tercji.

3). Żądanie nieuzasadnione skutkować będzie karą wynikającą z przepisów gry.

 

§ 16.

1). Wszystkie kary pieniężne nałożone przez WGiD SZHL należy wpłacić w terminie 7 dni od daty wydania decyzji na konto SZHL.

2). Kluby odpowiedzialne są za terminową zapłatę kar za swoich zawodników, działaczy i trenerów.

3). Brak potwierdzenia wpłaty powoduje automatyczne zawieszenie uprawnień do gry ukaranego zawodnika lub zakaz wykonywania czynności dla osób funkcyjnych.

 

§ 17.

1). Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest WGiD PZHL.

2). Odwołanie należy złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu orzeczenia przez WGiD SZHL.

3). Klub wnoszący protest zobowiązany jest wpłacić kaucje w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

4). Brak wpłaty kaucji protest nie będzie rozpatrywany.

5). Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu protestu.

 

§ 18.

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd SZHL.