W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM SZKOLENIA

TYSKIEJ MŁODZIEŻY HOKEJOWEJ

 

 

         CSTMH (zwane dalej Centrum Szkolenia) powstało z myślą o młodych hokeistach grających w drużynach hokejowych na lodzie w MOSM Tychy, którzy chcą podnieść poziom techniki strzału oraz umiejętności operowania kijem hokejowym. Jednocześnie korzystanie z Centrum Szkolenia niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów.

Celem zminimalizowania niebezpiecznych sytuacji podczas przebywania na teranie obiektu, stworzony został regulamin, z którym wynajmujący (w tym każda osoba przebywająca w centrum szkolenia) powinna zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji.

       

         Regulamin zawiera ogólne zasady korzystania z obiektu i obowiązuje każdą osobę przebywającą na jego (w tym osoby nie uczestniczące w treningu np. opiekunowie itp.) Ponadto osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do poleceń trenerów i personelu CSTMH w sprawach nie ujętych w poniższym regulaminie.

 

 

 REGULAMIN CSTMH

 

 

 

1. CSTMH  zarządza Stowarzyszenie Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 39.

 

2. Z Centrum Szkolenia korzystać mogą wyłącznie osoby ( dalej Użytkownik), które dokonały wcześniejszej rezerwacji i opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik zamieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Tyskie Lwy: www.tyskielwy.pl

 

3. Centrum Szkolenia dostępne jest tylko i wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu, czyli od 8 do 22.

 

4. Dokonana rezerwacja i pobyt na terenie Centrum Szkolenia jest równoznaczny ze znajomością oraz całkowitą akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

5. Rezerwacji Centrum Szkolenia można dokonaćw godzinach 8-22 a jej rozpoczęcie i koniec precyzuje tylko i wyłącznie dokonana rezerwacja i nie ma możliwości dokonywania zmian po jej rozpoczęciu.

 

6. Użytkownik w celu dokonania rezerwacji wysyła sms pod nr 881-481-656 o treści:

(Rezerwacja, nazwisko, data rezerwacji oraz godzina rezerwacji). Po potwierdzeniu rezerwacji dokonuje opłaty zgodnie z cennikiem i poniższą informacją. Po dokonaniu opłaty wynajmujący otrzyma kod do zamka, który należy wpisać na klamce drzwi wejsciowych.

 

7. Opłaty można dokonać w następujący sposób:

  • KOD BLIK albo przelew bankowy na nr 881-481-656
  • Nr konta bankowego: 63 1050 1399 1000 0023 5831 0965         

Potwierdzenie przelewu na konto proszę przesłać pod nr 881-481-656

 

8. Opłata za dokonaną i nie wykorzystaną rezerwację Centrum Szkolenia, nie podlega zwrotowi.

 

9. Opłaty za grupy zorganizowane pod opieką trenera dokonuje TRENER i to on wnosi opłatę z godnie z cennikiem.

 

10. Centrum Szkolenia jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży a pierwszeństwo rezerwacji mają Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

11. Z Centrum Szkolenia mogą korzystać:

  • osoby które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność;

  • które nie ukończyły 18 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych,

 

12. Każdy użytkownik ćwiczy na terenie Centrum Szkolenia na własną i wyłączną odpowiedzialność, świadomy zagrożeń oraz własnych umiejętności, możliwości i stanu zdrowia. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi Użytkownik.

 

13. Użytkownik jest świadomy i akceptuje, iż Centrum Szkolenia jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała oraz ich skutki, powstałe na skutek korzystania i przebywania w CSTMH.

 

14. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że CSTMH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów należących do osób korzystających z Centrum Szkolenia.

 

15. Za zaistniałe szkody w Centrum Szkolenia spowodowane przez osoby poniżej 18 roku życia odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni.

 

16. Wszelkie zauwarzone szkody i uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy lub osoby potwierdzającej rezerwację obiektu.

 

17. Korzystanie z wszystkich urządzeń na terenie Centrum Szkolenia musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zabrania się korzystania z urządzeń zlokalizowanych w CSTMH niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 

18. Stowarzyszenie Tyskie Lwy może czasowo ograniczyć wstęp do Centrum Szkolenia ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia dla Użytkowników.

 

19. Do wejścia do strefy ćwiczeń, ćwiczący przygotowują się w szatni i jedynie tam mogą pozostawić swoje ubrania, obuwie oraz inne rzeczy, za które Centrum Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności.

 

20. Do strefy ćwiczeń wchodzimy w stroju sportowym oraz czystym sportowym obuwiu zmiennym. Do ćwiczeń wymagany jest swój kij hokejowy oraz rękawice hokejowe. Nie prowadzimy wynajmu sprzętu.

 

21. Nie wolno wnosić do stref ćwiczeń żadnych ostrych oraz luźnych przedmiotów, części garderoby i biżuterii mogących sprawiać trudności oraz stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

 

22. Napoje należy pozostawić i spożywać wyłącznie poza strefą ćwiczeń.

 

23. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.

 

24. Na terenie Obiektu zabrania się wszelkiego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników oraz stwarzającego jakiekolwiek zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Obiektu, a w szczególności:

 

 

a) wnoszenia i spożywania alkoholu

b) palenia tytoniu i używania otwartego ognia

c) posiadania i zażywania jakichkolwiek innych używek oraz substancji odurzających

d) żucia gumy i spożywania innych pokarmów podczas ćwiczeń

e) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów

f) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Centrum Szkolenia

g) niszczenia urządzeń i wyposażenia Centrum Szkolenia

h) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Centrum Szkolenia i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu

i) pozostawiania na urządzeniach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu

j) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody Zarządu Stowarzyszenia

 

 

25. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji zaburzających stan świadomości oraz naruszające w sposób rażący regulamin mają zakaz korzystania z obiektu i będą wpuszczone na teren Centrum Szkolenia.

 

26. Wymaga się od korzystających z obiektu kulturalnego zachowania wobec innych użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Centrum Szkolenia, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu CSTMH mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

 

27. Rzeczy znalezione na terenie Centrum Szkolenia należy przekazać do Stowarzyszenia Tyskie Lwy. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty ich znalezienia i przekazania do Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

28. Przebywający na obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do zapisów regulaminu oraz wszelkich  innych instrukcji. Osoby łamiące zapisy regulaminu i lekceważące polecenia będą wypraszane z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu.

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

 

PAMIĘTAJ

NAWET PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE GWARANTUJE UNIKNIĘCIA URAZÓW!