W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA TYSKIE LWY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie Tyskie Lwy jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Tychy. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Miasta Tychy.

 

§ 5

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

2. Barwami Stowarzyszenia Tyskie Lwy są kolory zielono – czarno - czerwone.

3. Symbolem Stowarzyszenia jest stylizowana głowa lwa koloru żółtego wraz z nazwą Tyskie Lwy .

Wzór symbolu Stowarzyszenia odzwierciedla załącznik nr 1 do Statutu.

 

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ORGANIZACJI

 

 

§ 8

 

1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:

a) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,

b) Wspieranie prowadzenia zajęćsportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem hokeja na lodzie

c) Uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe

d) Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich i sędziowskich

e) Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

2. Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie celów i zadań publicznych zawierają § 15-17 Statutu

 

§ 9

 

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie

2. organizację zawodów sportowych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe

3. organizację kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych dla kadry instruktorsko-trenerskiej i sędziowskiej oraz udział w takich samych formach zajęć organizowanych przez inne organizacje sportowe

4. organizowanie obozów, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów , wyjazdów na imprezy sportowe i festynów mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa a jednocześnie pozwalających zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży

5. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

6. promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play

7. wspieranie działań społeczności lokalnej służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży tj. w dziedzinach ze sfery zadań publicznych określonych art.4 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego.

 

§ 10

 

1. W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą o której mowa w ust.1 w zakresie

a) Działalność klubów sportowych PKD 93 12 Z

b) Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93 19 Z

c) Działalność obiektów sportowych PKD 93 11 Z

d) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94 99 Z

e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47 99 Z

f) Działalność organizatorów turystyki PKD 79 12 Z

 

§ 11

 

W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:

1. Organizować konferencje, prelekcje, odczyty oraz inne formy spotkań mających na celu krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

2. Opracowywać, administrować i zarządzać projektami lub programami innych organizacji i grup nieformalnych służących promowaniu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 

§ 12

 

1. Realizację wyznaczonych celów Stowarzyszenie opiera na działalności społecznej swoich członków.

2. Stowarzyszenie może również korzystać z pracy lub usług osób fizycznych, w tym także swoich członków, na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz umów o świadczenie usług, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów Stowarzyszenia

 

§ 13

 

1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.

2. Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

1. Sekcjąkieruje kierownik.

2. Sekcję oraz jej kierownika, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Tyskie Lwy

 

 

§ 15

 

Stowarzyszenie Tyskie Lwy działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art.4 ust. 1 pkt 12 i 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj.:

krzewienia kultury fizycznej i sportu

krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

 

§ 16

 

1. Stowarzyszenie Tyskie Lwy prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia Tyskie Lwy objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych.

3. Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia Tyskie Lwy należy:

a) organizowanie obozów, wycieczek turystycznych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe, festynów i imprez sportowych

b) opracowywanie, administrowanie i zarządzanie projektami lub programami innych organizacji, instytucji oraz grup nieformalnych,

c) sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego

4. Dochód z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych o których mowa w § 15 i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

§17

 

1. Stowarzyszenie Tyskie Lwy współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w § 15 niniejszego statutu.

2. W zakresie wykonywania zadań publicznych Tyskie Lwy w szczególności:

a) wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

b) informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności,

c) udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności,

d) uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.

 

 

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§ 18

 

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

3. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

§ 19

 

Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy dzieląsię na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

3. Członków uczestników.

4. Członków honorowych.

 

§ 20

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

c) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,

d) deklaruje chęć ich realizacji,

e) złożył deklarację członkowską, zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Nowo przyjęty członek zwyczajny opłaca składki za miesiąc, w którym został przyjęty.

 

§ 21

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,

2. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie

4. miesięcznie bądź kwartalniew terminie do 15 dnia każdego miesiąca

5. lub do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału płatne z góry.

6. dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek

 

§ 22

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. brać udział z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

4. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

 

§ 23

 

1. Członkiem uczestnikiem może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który ukończył 13 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.

2. Członek uczestnik posiada uprawnienia członka zwyczajnego poza prawem do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym.

3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego poza obowiązkiem opłacania składek

 

§ 24

 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba spełniająca warunki określone w § 20 ust. 1 bądź osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, w tym bierne i czynne prawo wyborcze.

4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego wymienione w § 21 ust 2 i 4 oraz obowiązek terminowego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

 

§ 25

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji i zasłużona dla działalności Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, chyba że uchwała Zarządu Stowarzyszenia stanowi inaczej.

4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich

5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 26

 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1. Dobrowolnej rezygnacji

2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej.

3. Pozbawienia praw publicznych.

4. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki za więcej niż 3 miesiące.

5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:

a) naruszania zasad statutowych,

b) działania na szkodę Stowarzyszenia.

c) nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów

d) nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

6. likwidacji Stowarzyszenia

 

§ 27

 

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 28

 

1. Stowarzyszenie Tyskie Lwy nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio osób, z którymi członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Osoby wymienione w ust. 2 zwane są dalej w Statucie osobami bliskimi.

 

§ 29

 

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia Tyskie Lwy osobom wymienionym w § 28 punkt 1 i 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§ 30

 

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 28 punkt 1 i 2 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

§ 31

 

Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 32

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

1. Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 33

 

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

 

§ 34

 

Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 35

 

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

 

§ 36

 

1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba ta ma zostać członkiem.

2. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 1 Zarząd zwołuje w terminie 30 dni nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.

3. Do chwili przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd lub Komisja Rewizyjna kontynuują swoje prace

 

Walne Zgromadzenie

 

§ 37

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

 

§ 38

 

Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 39

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku w trybie określonym w § 36 ust. 2

 

§ 40

 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

2. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący a protokołuje je Sekretarz. Przewodniczący i Sekretarz wybierany jest każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.

4. Zawiadomienia dokonuje się przez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej stowarzyszenia

 

§ 41

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie absolutorium zarządowi.

5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie.

6. Uchwalanie kierunków i programów działalności

7. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

 

 

Zarząd

 

 

§ 42

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

§ 43

 

1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika , wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia za pracę zarządczą na podstawie obowiązujących przepisów.

 

§ 44

 

Członkiem Zarządu Tyskie Lwy nie może być osoba, która pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

§ 45

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 

§ 46

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2. Skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

3. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

4. Powoływanie sekcji oraz ich kierowników.

5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

6. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

7. Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.

8. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

9. Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji.

10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

11. Ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników stowarzyszenia oraz nawiązywanie i rozwiązywanie z nimi stosunku pracy oraz zawieranie umów cywilno-prawnych na świadczenie usług.

12. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 47

 

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 48

 

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od zarządu stowarzyszenia.

 

§ 49

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, wybieranych przez walne Zgromadzenie.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:

pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

§ 50

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 

§ 51

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli.

3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

4. Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna reprezentuje Stowarzyszenie w czynnościach prawnych z członkami Zarządu.

 

§ 52

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 53

 

Stowarzyszenie nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w organie kontroli diet i zwrotu kosztów wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 

 

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 54

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

 

§ 55

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

a) wpływów ze składek członkowskich.

b) darowizn, subwencji, dotacji.

c) dochodów ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej

d) dochodów z działalności gospodarczej

 

§ 56

 

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów Stowarzyszenia

oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

 

VII. KARY I WYRÓŻNIENIA

 

 

§ 57

 

Stowarzyszenie Tyskie Lwy stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

1. Pochwałę

2. Dyplom

3. Nagrodę Pieniężną

4. Nagrodę Rzeczową

5. Stypendium klubowe

6. Odznaczenie Honorowe

 

§ 58

 

Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary:

1. ostrzeżenie

2. nagana

3. pozbawienie funkcji

4. zawieszenie w prawach członka

5. wykluczenie z członkostwa

 

§ 59

 

1. Kary wobec członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały

2. Kary i wyróżnienia wobec członków Stowarzyszenia stosuje Zarząd w drodze uchwały

 

VIII. ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 60

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 61

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Tychy dnia 10 czerwca 2018 roku