W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne zgromadzenie

Szanowni Państwo !!! Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy!!!

 

Zarząd stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ul. Elizy Orzeszkowej 47/11, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000398696, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2012 roku o godzinie 15:00, w Sali Konferencyjnej na Lodowisku w Tychach, przy ulicy Gen. Ch. De Gaulle’a 2.

 

Podstawa prawna: § 39 i § 46 Statutu stowarzyszenia Tyskie Lwy

 

W załączeniu :

 

  • Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  • Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  • Treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

 

Informujemy, że powyższe dokumenty opublikowane są na stronie www.tyskielwy.pl w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zgromadzenie.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

Krzysztof Królik

Wiceprezes Zarządu

+48 782 377 188

krzysztof.krolik@tyskielwy.pl

 

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia Tyskie Lwy, w dniu 23 czerwca 2012 roku.

 

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela Zarządu.

 

2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

4.    Wybór sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

5.    Przyjęcie porządku obrad.

 

6.    Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

 

7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach:

 

a.    Rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011

 

b.    Rocznego sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok

2011

8.    Sprawy różne

 

9.    Zamknięcie obrad.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia Tyskie Lwy w dniu 23.06.2012

 

Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia Tyskie Lwy w dniu  23 czerwca 2012 r.

 

§ 1.

 

1. Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia Tyskie Lwy – zwane dalej Walnym Zgromadzeniem - jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenia zwoływane jest przez Zarząd.

3. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i powiadamia o nich członków Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zgodnie z §39 Statutu Stowarzyszenia

4. Kompetencje Walnego Zgromadzenia opisane są w § 41 Statutu Stowarzyszenia Tyskie Lwy

 

§ 2.

 

1. Uczestnikami Walnego Zgromadzenia mogą być wszyscy członkowie Stowarzyszenia i osoby zaproszone przez Zarząd.

2. Każdy z członków Stowarzyszenia posiada prawo do jednego głosu.

3. Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, honorowi i goście – z głosem doradczym.

4. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu podpisując listę uczestników.

 

§ 3.

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera członek Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

a) jeśli liczba kandydatów jest większa niż 2 i w pierwszej turze kilku uzyskało tę samą liczbę głosów, do następnej tury przechodzą kandydaci z tą sama największą liczbą głosów;

b) jeśli liczba kandydatów jest równa 2 i w pierwszej turze żaden nie uzyskał większości głosów, powtarza się głosowanie na tych samych kandydatów;

c) jeśli liczba kandydatów jest równa 2 i mimo dwukrotnej próby żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, wybory rozpoczyna się od początku. Wybory trwają do momentu wyłonienia przewodniczącego obrad.

d) jeśli liczba kandydatów jest równa 1 i w pierwszej turze kandydat nie uzyskał większości głosów, powtarza się głosowanie na tego samego kandydata

e) jeśli liczba kandydatów jest równa 1 i mimo dwukrotnej próby kandydat nie uzyskał większości głosów, wybory rozpoczyna się od początku. Wybory trwają do momentu wyłonienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybrany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór sekretarza/protokolanta w sposób określony w punkcie 1.

 

§ 4.

 

1. Walne Zgromadzenia obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu

2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący

 

§ 5.

 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad.

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

a) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz wniosków formalnych w sprawie zmiany tego porządku;

b) przedstawienie wniosków formalnych dotyczących odroczenia rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad;

c) kierowanie wyborami sekretarza/protokolanta zgodnie z § 3 punktem 2 tego regulaminu;

d) na podstawie listy obecności stwierdzenie, czy zebrało się quorum;

e) otwieranie i zamykanie każdego kolejnego punktu porządku obrad;

f) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia – członkom Stowarzyszenia oraz gościom - według kolejności zgłoszeń;

g) decydowanie o czasie trwania wystąpienia: przedłużenie czasu wystąpienia, udzielenie dodatkowego głosu, ewentualnie odebranie prawa głosu;

h) zwracanie uwagi uczestnikom Walnego Zgromadzenia na wszelkie niestosowne zachowania

i) zgłaszanie wniosku formalnego o wykluczeniu uczestnika z Walnego Zgromadzenia

j) informowanie o wpłynięciu wniosków;

k) wyjaśnianie sposobu głosowania;

l) przeprowadzanie głosowania jawnego;

m) ustalanie kolejności głosowań;

n) zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad;

o) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia

p) podpisanie uchwał Walnego Zgromadzenia

 

§ 6.

 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz/protokolant. Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza/protokolanta, krótkie opisy przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, treści uchwał i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

2. Protokół jest sporządzany w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia zebrania.

3. Sporządzony protokół jest zamieszczany na stronie Stowarzyszenia (www.tyskielwy.pl) i udostępniony do wglądu i zgłaszania na piśmie zastrzeżeń.

5. Protokół przechowywany jest w siedzibie Stowarzyszenia Tyskie Lwy (kopie u prezesa Zarządu i członków Zarządu)

 

§ 7.

 

1. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami przeprowadza przewodniczący obrad.

2. Treść uchwały przyjętą w głosowaniu odczytuje przewodniczący obrad.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący.

 

§ 8.

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim terminie zwykłą większością głosów, bez względu na ilość członków zwyczajnych Stowarzyszenia (§ 34 Statutu Stowarzyszenia Tyskie Lwy).

2. W głosowaniu jawnym głosuje się przez podniesienie ręki.

3. Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu mogą zgłosić wniosek formalny o przeprowadzenie głosowań tajnych.

4. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartkach z pieczątką Stowarzyszenia.

5. Zwykła większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów ”za” jest większa przynajmniej o jeden głos od głosów ”przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania.

 

§ 9.

 

1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego, nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy

2. Wnioski formalne powinny dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i/lub porządku obrad

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o

a) przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia

b) stwierdzenie ważności/nieważności Walnego Zgromadzenia

c) przerwanie, odroczenie lub zamkniecie dyskusji

d) zmiana porządku obrad

e) głosowanie bez dyskusji

f) zmiany w sposobie głosowania

g) zmiany w sposobie dyskusji (np. ograniczenie czasu mówców)

h) zamknięcie listy mówców

i) zamknięcie listy kandydatów w wyborach

j) wycofanie wniosku lub poprawki

k) wycofanie projektu uchwały

l) przekazanie sprawy odpowiedniemu zespołowi osób lub osobie kompetentnej

m) zmianę sposobu prowadzenia Walnego Zgromadzenia

n) zmianę przewodniczącego obrad

4. O głosowaniu nad wnioskiem formalnym Walne Zgromadzenia rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego stanowiska.

5. O przyjęciu wniosku formalnego Walne Zgromadzenia rozstrzyga zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

6. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad sprawą zgłoszony powtórnie, z zastrzeżeniem § 7 punktów 8-10.

 

§ 10.

 

1. O przyjęciu tego regulaminu decyduje Walne Zgromadzenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Zmiany w postanowieniach regulaminu są poddawane głosowaniu. O ich wprowadzeniu decyduje zwykła większość głosów.

3. Sprawy nieobjęte tym regulaminem rozstrzygane są zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia Tyskie Lwy i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

 

 

Projekty Uchwał

 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ulicy Elizy Orzeszkowej 47/11 z dnia 23 czerwca 2012 w sprawie:

 

  • wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach powołuje Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

 

 

‐ ____________________,

 

Głosowanie:

 

Za …………………………(liczba głosów)

 

Przeciw …………………. (liczba głosów)

 

Wstrzymuję się ………… (liczba głosów)

 

 

 

 

……………………………………………………………….……………

(podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

 

 

 

Uchwała w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA NR 2/2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ulicy Elizy Orzeszkowej 47/11 z dnia 23 czerwca 2012 w sprawie:

 

  • wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach

powołuje Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

 

 

‐ ____________________,

 

Głosowanie:

 

Za …………………………(liczba głosów)

 

Przeciw …………………. (liczba głosów)

 

Wstrzymuję się ………… (liczba głosów)

 

 

…………………………………………………………………………..

 (podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA NR 3/2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ulicy Elizy Orzeszkowej 47/11 z dnia 23 czerwca 2012 w sprawie:

 

  • przyjęcia porządku obrad.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach

Przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2012 roku w następującym brzmieniu:

 

1.     Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela Zarządu.

2.     Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.     Wybór sekretarza/protokolanta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

7.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach:

a.     Rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011

b.    Rocznego sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011

8.     Sprawy różne

9.     Zamknięcie obrad

 

 

Głosowanie:

 

Za …………………………(liczba głosów)

 

Przeciw …………………. (liczba głosów)

 

Wstrzymuję się ………… (liczba głosów)

 

 

 

 

…………………………………………………………………………..

 (podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

 

 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA NR 4/2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ulicy Elizy Orzeszkowej 47/11 z dnia 23 czerwca 2012 w sprawie:

 

  • przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach

przyjmuje Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2012 roku w zaproponowanym brzmieniu jak w załączniku nr 1 do Uchwały nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Głosowanie:

 

Za …………………………(liczba głosów)

 

Przeciw …………………. (liczba głosów)

 

Wstrzymuję się ………… (liczba głosów)

 

 

 

……………………………………………………………………………..

 (podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

 

 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011

 

UCHWAŁA NR 5/2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ulicy Elizy Orzeszkowej 47/11 z dnia 23 czerwca 2012 w sprawie:

 

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia Rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach

Po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd, Roczne sprawozdanie finansowe stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011.

 

 

Głosowanie:

 

Za …………………………(liczba głosów)

 

Przeciw …………………. (liczba głosów)

 

Wstrzymuję się ………… (liczba głosów)

 

 

 

……………………………………………………………………………..

 (podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Rocznego sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011

 

UCHWAŁA NR 6/2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ulicy Elizy Orzeszkowej 47/11 z dnia 23 czerwca 2012 w sprawie:

 

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia

 

Rocznego sprawozdania merytorycznego

stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach

Po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd, Roczne sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2011.

 

 

Głosowanie:

 

Za …………………………(liczba głosów)

 

Przeciw …………………. (liczba głosów)

 

Wstrzymuję się ………… (liczba głosów)

 

 

 

 

……………………………………………………………………………..

 (podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia)